Regulamin Wypożyczalni Gastro Rental

§ 1

Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni Gastro Rental, która jest jedynym prawomocnym właścicielem i dysponentem wypożyczanego sprzętu. Sprzęt ten nie jest ubezpieczony.

§ 2

Wraz z zamówieniem Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie. Wypożyczenia sprzętu gastronomicznego firmy Gastro Rental może dokonać każda osoba fizyczna jak i podmiot prawny, który zaakceptuje regulamin wypożyczalni i przedstawi odpowiednie dokumenty. Osoba fizyczna przedstawia do wglądu dwa dokumenty potwierdzające tożsamość i adres zamieszkania.
Podmiot prawny przedstawia zamówienie firmowe potwierdzone przez firmę z możliwością weryfikacji zamówienia pod wskazanymi danymi firmy.

§ 3

Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostawa / zwrot ).
Sposób wypożyczenia:
a) Przed wypożyczeniem niezbędna jest rezerwacja sprzętu w dowolnej formie (osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej)
b) Sprzęt można rezerwować z dowolnym wyprzedzeniem czasowym
c) W przypadku braku potwierdzonej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności wypożyczanego sprzętu

§ 4

Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Gastro Rental zastrzega sobie prawo do zmiany zamówionego sprzętu na podobny spełniający te same funkcje.

§ 5

Klient zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniami (dotyczy to również szkód powstałych w transporcie oraz wynikających z wadliwego zapakowania sprzętu) oraz obliguje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym i w ustalonym terminie. Zwrot sprzętu następuje w Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem.

§ 6

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.

§ 7

Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.

§ 8

Wypożyczalnia nie odpowiada za zanieczyszczenia mikrobiologiczne sprzętu oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.

§ 9

Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba. Opłaty za wypożyczenie sprzętu zawarte są w Cenniku i są cenami netto.
Wynajmujący może naliczyć kaucję za wynajmowany sprzęt w wysokości 10% wartości zamówienia. 
Przy dostawie realizowanej przez Gastro Rental do ceny wynajmu sprzętu dolicza się koszty transportu uzależnione od objętości wynajętego sprzętu
i odległości transportu liczonej w kilometrach.
W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku. Opłaty za wypożyczenie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu.
W przypadku gdy wynajmowany sprzęt zostanie zniszczony, zdekompletowany lub nie zwrócony Najemca pokrywa jego wartość według Cennika Braków.

§ 10

Asortyment zwracamy brudny, pozbawiony resztek jedzenia i napoi oraz posegregowany rodzajami.
Porcelana winna być posegregowana rodzajami np. w jednej skrzynce talerze danie główne, w drugiej talerze zakąska w trzeciej filiżanki.
Szkło należy posegregować jednym rodzajem w odpowiednie raki, dnem do góry.
Sztućce pakujemy w skrzynki rodzajami np. osobno noże, osobno widelce.

§ 11

Wypożyczalnia Gastro Rental może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny odmowy.

§ 12

Płatność za wypożyczenie następuje przy pobieraniu sprzętu z Wypożyczalni lub przy odbiorze od pracownika dostarczającego sprzęt naszym transportem na podstawie wystawionej Faktury VAT.

§ 13

Transport za pośrednictwem Wypożyczalni polega na dostarczeniu wypożyczonego sprzętu pod wskazany adres na poziomie parteru, do pierwszych drzwi. Pracownicy Gastro Rental nie są zobligowani do noszenia i ustawiania sprzętu jeżeli nie zostało to uzgodnione w firmie z osobą odpowiedzialną za wypożyczenie.Osoba wypożyczająca sprzęt i zamawiająca dowóz naszym transportem powinna zabezpieczyć osoby do rozładunku jak i późniejszego załadunku wypożyczanego sprzętu.

§ 14

W przypadku odstąpienia Najemcy od zamówienia na 7 dni przed terminem jego realizacji Gastro Rental ma prawo obciążyć Najemcę kwotą w wysokości 50% wartości zamówienia.

§ 15

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Nasi partnerzy:

Luchs - logotyp na kokarde - logotyp APS Glass - logotyp Hepp - logotyp